Start/Sk arrow Högskoleprovet
Hgskoleprovet
Högskoleprovet är ett urvalsprov som avser att mäta förmågan att klara högskolestudier. Syftet är att rangordna provdeltagarna utifrån deras förväntade studieframgång. Provet består av 122 uppgifter fördelade på fem delprov, som alla prövar förmågor och kunskaper av betydelse för högre studier. Det som provet mäter är: ordförståelse (delprovet ORD), logiskt tänkande kring matematiska problem (NOG), svensk läsförståelse (LÄS), förmågan att tolka diagram, tabeller och kartor (DTK) samt engelsk läsförståelse (ELF). Alla provuppgifter är flervalsuppgifter med givna svarsförslag. Den sammanlagda provtiden är fyra timmar och tio minuter.

Fyra av högskoleprovets fem delprov framställs vid Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå Universitet. Där sker också optisk läsning, rättning, normering samt uppföljning och forskning kring proven. Det femte delprovet - engelsk läsförståelse - framställs vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

Högskoleprovet har använts som urvalsinstrument sedan 1977, fram till 1991 dock bara för vissa grupper av sökande. 1991 infördes nya regler för antagning till universitets- och högskolestudier. Sedan dess sker urvalet till studieplatser i högskolan antingen utifrån de sökandes betyg från gymnasieskolan eller utifrån deras resultat på högskoleprovet. Minst en tredjedel av de sökande antas utifrån sina provresultat.

Provet anordnas två gånger varje år, vår och höst, och det är högskolorna runtom i landet som administrerar provgenomförandet. Resultatet är giltigt i fem år. Man får genomföra provet så många gånger man vill, och om man har flera giltiga resultat är det det bästa som räknas vid ansökan. Under den senaste tioårsperioden har antalet provdeltagare varierat mellan cirka 75 000 och 145 000 per år. Cirka 60 procent genomför vårprovet och 40 procent höstprovet. År 2002 var det år då det var lägst antal provdeltagare sedan de nya antagningsreglerna trädde i kraft 1991.


För att öva på tidigare givna prov, besök:Copyright svenskaskolor.se © 2006
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement