logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Ekonom

Ekonomyrken
Accounting controller, Business controller, Civilekonom, Controller, Ekonom, Ekonomiassistent, Ekonomichef, Financial controller, Hälsoekonom, Miljöekonom, Redovisningsassistent, Redovisningschef, Redovisningsekonom, Redovisningskonsult

Arbete
Gemensamt för de flesta ekonomer är att de analyserar och utvärderar ekonomiska resultat. Om du är intresserad av siffror och är analytisk, kan arbete som ekonom vara ett intressant alternativ för dig

Här kan du läsa om ekonomichefer, redovisningsekonomer, controllers och ekonomiassistenter. I Yrken A-Ö finns också information om revisorer och statistiker samt yrken inom finanssektorn: exempelvis nationalekonomer och finansanalytiker, aktiemäklare samt backoffice-personal.

Ekonomer arbetar i industri- och handelsföretag, konsultfirmor, banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer, intresseorganisationer men också i stat och kommun. Ekonomer i ett mindre företag har ofta breda arbetsuppgifter som går över flera områden. I ett större företag är ekonomen ofta specialiserad på något område.

Som ekonom måste du vara intresserad av siffror och bra på att analysera dem. För många uppgifter krävs också att du är utåtriktad och har lätt att få kontakt. Samarbetsförmåga är viktig eftersom du ofta arbetar tillsammans med andra. Goda språkkunskaper krävs i många jobb och underlättar också möjligheterna till arbete i internationella företag. Du bör också kunna presentera komplicerad ekonomisk information på ett pedagogiskt sätt. Eftersom många ekonomer arbetar med systemutveckling, till exempel utveckling av ekonomiska system, är även kunskaper i systemutveckling meriterande.

Ekonomisk styrning, finansiering och marknadsföring är typiska arbetsområden för ekonomer. Många ekonomer arbetar med redovisning och revision och sammanställer budgetar, vilket betyder att man gör bedömningar av hur inkomster och utgifter kommer att utvecklas under en period.

Som ekonom kan du också arbeta med inköp, marknadsföring och försäljning. Företagsledare är ofta ekonomer i botten. Att fatta beslut hör till arbetet för många ekonomer liksom att ge råd och förhandla.

Vanliga uppgifter för gymnasieekonomer är att administrera löner och handlägga ansökningar om lån. De kan också arbeta med redovisning eller inkassering.

Civilekonom är en titel. Civilekonomer har en examen från högskola eller universitet omfattande minst 120 poäng, varav 80 poäng i företagsekonomi och/eller nationalekonomi och 20 poäng i andra ekonomiska ämnen.

Ekonomichef
Som ekonomichef ansvarar du för arbetet på en ekonomiavdelning. Du kan arbeta i ett företag, en förvaltning eller en organisation. En ekonomichef leder arbetet med att ta fram ekonomiska planer och utredningar och tar fram styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten.

Ekonomichefer i ett stort företag är ofta med i företagets ledningsgrupp.
De leder verksamheten och har kanske både en budgetansvarig och en redovisningsansvarig medarbetare under sig.

I arbetet ingår att sammanställa de ekonomiska resultaten för företaget och bedöma hur lönsamheten är genom att analysera kostnader och inkomster, så kallade intäkter för olika varor och tjänster. En ekonomichef kan också sammanställa rapporter, till exempel jämföra resultatet med resultatet i andra bolag eller med de prognoser företaget gjort. Att presentera rapporterna för företagets ledning ingår ofta i arbetet och som ekonomichef bör du kunna förklara komplicerade ekonomiska analyser klart och enkelt föonomichef kan ibland utformar nya ekonomiska system eller förbättra de system som redan finns, till exempel system för redovisning, rapportering och kalkylering. Det innebär ofta ett samarbete med systemerare.

Som ekonomichef kan du också arbeta med budgetar. Budgeten är en handlingsplan där man planerar inkomster och utgifter för en viss verksamhetsperiod, exempelvis ett år. Du tar fram riktlinjer för hur budgeten ska se ut och analyserar och bearbetar de budgetförslag som tas fram på olika avdelningar i företaget.

Ofta ansvarar varje avdelning i företaget för sin ekonomi. Ekonomichefens uppgift blir då att hålla ihop ekonomiarbetet, sammanställa det totala resultatet och informera om utfallet, alltså om hur det har gått. Som ekonomichef ger du råd till avdelningarna i frågor som rör ekonomin och hjälper till att lösa ekonomiska problem som uppstår. Du har ofta också ansvar för deklarationer och andra skattefrågor.

Att också ha mycket kontakter utåt med myndigheter, revisorer och banker ingår i ekonomichefens arbete.

En ekonomichef måste ha analytisk förmåga. Det är viktigt att kunna arbeta självständigt men samarbetsförmågan är också ett måste.

Redovisningsekonom
Redovisningsekonomen finns både inom privat och offentlig sektor och har olika arbetsuppgifter beroende på utbildning och erfarenhet.

Redovisningschefer har ansvaret för redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska händelser i företaget. De ska också se till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid.

Att delta i arbetet med bokslut ingår i arbetet. Det innebär att man mäter företagets ekonomiska ställning och vilka tillgångar och skulder företaget har. Som redovisningsekonom analyserar du resultatet av bokslutet för att söka förklaringar till varför det gick som det gick och du lägger fram bokslutsrapporten för företagsledningen. En gång per år görs ett mer omfattande årsbokslut.

I arbetet kan ingå att utveckla modeller för redovisningen och utarbeta anvisningar för hur redovisningen ska göras. Ibland deltar redovisningsekonomen också i budgetarbetet och gör bedömningar av hur stora inkomsterna och utgifterna för en viss tidsperiod bör vara om man vill uppnå de lönsamhetsmål som finns uppställda.

Arbetar du på en redovisningsbyrå kan du kallas redovisningskonsult.

Ekonomiassistenten har hand om företagets bokföring. Med hjälp av att lägga upp särskilda datafiler för företagets affärer med olika kunder och leverantörer, så kallade reskontra. Som ekonomiassistent kontrollerar du om uppgifterna i bokföringen stämmer med verifikationerna, det vill säga kvitton, fakturor och reseräkningar. Du kontrollerar om behållningen på kontot enligt bokföringen stämmer med kontoutdrag från banken. Att köra fram löne- och skatteuppgifter och ta fram underlag för bokslut är en del av arbetet, likaså att delta i bokslutsarbetet. Som ekonomiassistent ger du service till kunder som vill ha besked av olika slag, till exempel om gjorda in- och utbetalningar.

Redovisningsassistenter har liknande arbetsuppgifter.

Ekonomiassistenter och redovisningsassistenter kan vara anställda i ett företag, myndighet eller i en kommun. De kan också arbeta hos ett uthyrningsföretag och ha uppdrag hos kunder, eller på ett serviceföretag. I mi större kan det handla om att vara mer specialiserad.

Controller
Som controller är du länken mellan företagsledning och ekonomiavdelning. Du ska se till att företagsledningen får den ekonomiska information de behöver för att kunna följa, bedöma och påverka verksamheten. Controllers arbetar främst i större företag och koncerner men kan också finnas i statliga förvaltningar och kommuner.

Controllers gör ekonomiska utredningar och analyser av verksamheten. Det innebär att sammanställa, analysera och värdera informationen om det ekonomiska resultatet under en viss period och göra en prognos för utvecklingen av resultatet under resten av året.

Som controller gör du också andra analyser, till exempel undersöker om det är lönsamt för företaget att sälja vissa produkter och hur försäljningen skiljer sig mellan olika geografiska regioner och olika kundgrupper. Att samla in uppgifter om kostnader och om hur mycket som säljs, om konkurrenter med mera och att därefter analysera resultaten, bedöma produkterna och göra en rapport ingår i arbetet. Med utgångspunkt från rapporten ger du företagsledningen råd om i vilka regioner, på vilka kundgrupper och vilka produkter det lönar sig att satsa. Ofta presenterar du resultatet muntligt i ledningsgruppen och det är viktigt att kunna förklara ekonomisk information på ett enkelt och tydligt sätt.

Controllers ska också se till att det finns väl fungerade ekonomiska informationssystem för att följa verksamheten i små och stora företag. De utvecklar nya och förbättra befintliga system, vilket ofta innebär ett samarbete med systemerare.

Många controllers tar också fram riktlinjer för hur budgeten ska se ut, lägger upp tidsplaner, bestämmer arbetsgången och gör en totalbudget utifrån de delbudgetar som olika avdelningar i företaget eller olika bolag i en koncern lämnar in.

Ibland skiljer man på business controllers som är mer affärsinriktade och accounting eller financial controllers som är mer redovisningsinriktade och också arbetar med att göra bokslut.

Business controllers ingår ofta företagets ledningsgrupp. De kan också delta i arbetet med företagets långsiktiga affärsplaner och bedömer de ekonomiska konsekvenserna av olika handlingsplaner. Business controllers måste också följa med vad som händer på marknaden i stort och den ekonomiska situationen i landet, liksom nya lagar som påverkar företagets verksamhet.

Viktiga egenskaper för en controller är utåtriktad läggning, analytisk förmåga och god samarbetsförmåga liksom att kunna arbeta självständigt.

Exempel på andra ekonomyrken
Miljöekonomer är experter på att tillämpa ekonomi på miljöfrågor. De analyserar hur man med ekonomiska styrmedel, till exempel skatter, kan förbättra miljön. De gör också beräkningar med hänsyn tagen till hur produktionen i ett företag inverkar på miljön.

Hälsoekonomer är specialister på att tillämpa ekonomiska teorier och metoder på hälso- och sjukvård. De analyserar och beräknar de ekonomiska effekterna av olika insatser inom hälso- och sjukvården och vad sjukdomar och olycksfall kostar samhället. Exempelvis kan hälsoekonomen ta fram hälsoekonomiska underlag för olika behandaring;de mänskligt och ekonomiskt. Hälsoekonomer arbetar i landsting, statliga myndigheter, försäkringsbolag eller till exempel läkemedelsföretag.

Vad ska man läsa:

International Baccalaureate
Samhällsvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss