logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Ekolog

Arbete
Som ekolog är du expert på sambanden mellan levande varelser och deras miljö. Ofta handlar ditt arbete som ekolog om att kartlägga tillståndet i naturen och miljön samt att visa på och ibland försöka påverka människans inverkan på sin omgivning.

Som ekolog vid myndigheter som länsstyrelse och kommun har du ofta ansvar för planering och samordning av miljö- och naturvårdsfrågorna i ett län eller en kommun. Här beskrivs främst dessa arbetsuppgifter.

Exempel på ansvarsområden för en ekolog som arbetar vid länsstyrelser eller kommuner är kalkning, skydd av ängs- och hagmarker, lagtillsyn, källsorteringssystem eller bildande av naturreservat. Du leder eller deltar i projekt där många olika personer och organisationer är inblandade, till exempel markägare, företagare, andra myndigheter, forskare, intresseorganisationer och allmänheten. Att kunna samarbeta och göra sig förstådd, både inom din myndighet och med andra människor, är därför viktigt.

Miljöövervakning är ofta en uppgift för ekologen. Du följer hur tillståndet i miljön förändras. Det innebär bland annat att samla in fakta om luft, mark och vatten eller att inventera växt- och djurlivet i länet/kommunen, både i naturmiljön och stadsmiljön, och jämföra med gamla mätningar och iakttagelser, men också med de miljömål som länet/kommunen och Sverige har beslutat om. Dina slutsatser skriver du ned, ofta i en rapport, där du också föreslår vad som bör göras. Informationen används bland annat av politikerna när de fattar beslut.

Andra resultat av ditt arbete är planer och åtgärdsprogram inom natur- och miljövårdsområdet, till exempel våtmarksplaner eller kalkningsprogram. Dina kunskaper kan användas i frågor om samhällsplanering och energiförsörjning. Som ekolog kan du ha ansvar för att pröva tillstånd eller ordna samråd gällande projekt som påverkar miljön. Att granska miljökonsekvensbeskrivningar kan också vara en uppgift för ekologen. Företag eller offentliga förvaltningar som planerar ett större bygge, eller annat som kan påverka miljön, är skyldiga att göra en miljökonsekvensbeskrivning. Din uppgift är att informera om hur det ska gå till, granska beskrivningen och ta ställning till om bygget bör godkännas.

Ekologer har olika titlar beroende på arbetsuppgifter och arbetsgivare. Du kan till exempel kallas kommunekolog, kommunbiolog, miljöhandläggare, miljösamordnare eller naturvårdsansvarig.

Det finns även andra myndigheter, företag och organisationer som anställer ekologer, till exempel för att utreda och bedöma risker med miljöfarliga ämnen eller för att informera om natur- och miljöfrågor. Som anställda eller egna företagare kan ekologer arbeta som miljökonsulter och utföra uppdrag åt andra företag och myndigheter. Många ekologer arbetar också med forskning och undervisning vid högskolor.

Ekolog är en typ av biolog. Läs om andra biologer i beskrivningen Biologer. Se vidare under rubriken Liknande yrken.

Vad ska man läsa:

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss