logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Geolog

Berggrundsgeolog, Geovetare, Hydrogeolog, Jordartsgeolog, Maringeolog


Som geolog arbetar du med frågor som rör jord, berg och vatten. Du kan arbeta växelvis ute i fält och på kontoret eller institutionen. Ofta arbetar du också i laboratoriet.

Du kan arbeta med allmän kartläggning och ta fram information om berggrund, jordarter och grundvatten. Sådana arbetsuppgifter finns vid den statliga myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU. Informationen används som underlag för beslut när man exempelvis planerar vägar och bostäder, vården av miljön och användningen av naturresurser som vatten, grus och malm.

Under sommarhalvåret kan du arbeta ute i fält i olika delar av landet. Är du specialiserad på berggrundsgeologi (berggrundsgeolog) undersöker (karterar) du berggrunden. Till din hjälp har du bland annat geofysiska mätningar av magnetism och elektrisk ledningsförmåga för att få fram berggrundens egenskaper. Är du jordartsgeolog tar du prover på jorden och klassificerar jordarterna efter kornstorlek och andra egenskaper. Som hydrogeolog kartlägger du grundvattentillgångarna bland annat genom mätningar med olika instrument.

Maringeologer samlar in och utvärderar avlagringar och fossiler på havsbotten för att kunna förklara havets utveckling. Under sommarhalvåret gör de mätningar och tar prover från ett fartyg.

Under vinterhalvåret bearbetar geologerna det material som de samlat in under sommaren. De tolkar och sammanställer resultaten och skriver rapporter. All information samlas i databaser och datorn är ett viktigt arbetsverktyg för geologen. En del av arbetet med att analysera och tolka det insamlade materialet kan göras i laboratorium.

Ofta deltar geologen också i olika seminarier och symposier under vinterhalvåret.

Som berggrundsgeolog kan du också arbeta vid gruv- och prospekteringsbolag med att undersöka var malm, industrimineral och andra naturtillgångar finns (prospektering). Du är oftast projektledare i ett arbetslag med geofysiker, geokemist och ingenjör. Din uppgift är att planera borrprogrammen och att tolka och utvärdera de mätningar och undersökningar som de övriga i arbetslaget tar fram för att skapa en bild av malmens egenskaper och för att beräkna halten av olika grundämnen.

En del geologer arbetar med geologiska uppdrag på ingenjörsbyråer. De utreder var det är lämpligt att bygga bostäder och anlägga vägar eller vattentäkter. De gör också tekniska undersökningar av berggrunden när tunnlar eller bergrum ska byggas. Geologer med specialisering på hydrogeologi undersöker risken för föroreningar av vatten när man bygger industrier, bostäder med mera.

Många geologer arbetar med forskning och utveckling vid universitet och högskolor. Som geolog kan du också ha miljövårdsuppgifter på en statlig myndighet, en länsstyrelse eller en kommun. Du kan till exempel inventera grustillgångar, undersöka försurning och vattenförsörjning och följa upp hur våra naturvårdslagar följs.

Vad ska man läsa:

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss