logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Jurist

Juristyrken
Affärsjurist, Bankjurist, Bolagsjurist, Folkrättsjurist, Förbundsjurist, Företagsjurist, Förvaltningsjurist, IT-jurist, Jurist, Kommunjurist, Landstingsjurist, Miljöjurist, Polischef, Stadsjurist, Stadsnotarie, Varumärkesjurist, Verksjurist

Arbete
En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och på att tolka lagar och avtal. Arbetsuppgifterna varierar beroende var man är anställd men de flesta jurister gör utredningar, upprättar eller granskar kontrakt och andra rättsliga handlingar och förhandlar.

Många jurister är verksamma inom rättsväsendet, men mera än hälften av alla jurister arbetar inom kommunala och statliga förvaltningar, i banker, försäkringsbolag, industri- och tjänsteföretag och intresseorganisationer. Allt fler jurister arbetar inom informations-, medie- och it-bolag. Det juridiska arbetet kan vara förenat med ekonomiska och administrativa inslag. Jurister med forskarexamen arbetar i första hand på universiteten som lärare och forskare.

Jurister kan också arbeta inom FN, EU, Europarådet och andra internationella organisationer med exempelvis folkrätt, EU-rätt, mänskliga rättigheter eller affärsrätt.

För de flesta jurister ingår i arbetet att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material såsom lagtexter, förordningar, avtal och praktiska tillämpningar för att finna de rättsregler och den praxis som är tillämplig på det problem som ska lösas. Ofta presentera juristen lösningen skriftligt och redovisar vad man kommit fram till vid en föredragning eller förhandling.

Att förhandla och företräda någon är ett viktigt inslag i juristers arbete. Bolagsjuristen företräder sitt företag när avtal och kontrakt ska tecknas med kunder eller andra företag.

Att fatta beslut hör till arbetet för många jurister. Ofta rör det sig om beslut som får stor betydelse för andra människors liv, arbete och ekonomi och för den som fattar beslutet innebär det ett stort ansvar.

Att ge råd ingår också ofta i arbetet. Bankjuristen ger juridisk service åt bankens personal, förvaltningsjuristen ger råd vid förhandlingar och om hur avtal ska tolkas och den juridiske ombudsmannen ger medlemmarna råd om anställningskontrakt.

För de flesta juridiska uppgifter krävs goda kunskaper i svenska språket och att kunna tänka logiskt och sakligt. Som jurist ska du även kunna skapa kontakt med och lyssna på andra människor samt sätta dig in i deras situation.

Företagsjurist
Företagsjurister arbetar som konsulter och rådgivare åt sina kolleger på andra avdelningar i företaget. De är juridiska experter och har en viktig roll exempelvis när kontrakt och avtal ska skrivas.

Som företagsjurist samarbetar du med företagets affärsansvariga. Du ska se till att avtalen och kontrakten blir juridiskt riktiga och följer de lagar och bestämmelser som finns på området. Det kan gälla avtal om försäljning eller köp av varor eller tjänster för miljontals kronor. Handlar det om stora affärer föregås avtalen ofta av långa förhandlingar som du kan delta i som juridisk expert. Gäller det affärer med utlandet samarbetar du med jurister i det berörda landet. Du företräder också företaget vid förhandlingar om skadestånd, till exempel för att en vara levererats för sent eller att något annat företag har använt en idé som ditt företag har patent på. Om det går så långt som till förhandling i domstol kan du företräda företaget i rätten. I uppgiften kan ingå att ge juridiskt stöd när företaget ska lämna en ansökan om patent eller om att registrera ett varumärke. Du bevakar också nyheter och ändringar i lagstiftningen, både den svenska och inom EU.

Som företagsjurist kan du också arbeta med företagets beskattning. Du bevakar nyheter och ändringar inom skattelagstiftningen och informerar om detta, och om vad som är skattetekniskt tillåtet när det gäller att placera pengar, göra avdrag för kostnader med mera. Att sköta kontakter med skattemyndigheter råd till övriga anställda i företaget i juridiska frågor och du medverkar i information och utbildning inom det juridiska området. Du kan kallas affärsjurist eller bolagsjurist. Som bolagsjurist är du konsult eller ingår i företagsledningen.

Bankjurister ger juridisk service åt bankens personal. De bevakar utvecklingen när det gäller lagar och regler på områden som berör banken och har kontakter med olika departement, myndigheter och organisationer. De ger också juridisk hjälp åt bankens kunder till exempel när det gäller förvaltningen av förmögenheter och skattebestämmelser.

Som försäkringsjurist medverkar du i att utforma vilka villkor som ska gälla för en försäkring. Du är också rådgivare åt skadereglerare och andra som utreder skadefrågor när en olycka inträffat och du sköter förhandlingar om det blir oenighet om ersättning och vem som orsakat olyckan.

Varumärkesjuristen arbetar med varumärken, mönsterskydd, domännamn, upphovsrätt, licensavtal och även IT-juridik.
Som IT-jurist hjälper du IT-företag och andra företag med att bland annat upprätta avtal för upphandling av IT-system.

Du kan även arbeta med så kallade immaterialrättsfrågor, vilket innebär att du hjälper personer som vill skydda sitt namn, sin idé eller sitt verk för att kunna tjäna pengar.

Arbetet som företagsjurist förutsätter att du har goda juridiska kunskaper och gärna också kunskaper i ekonomi. Liksom de flesta jurister måste du behärska svenska språket väl och ha förmågan att tänka logiskt och sakligt. Som förhandlare är det viktigt att du är smidig i uppträdandet och kan samarbeta. Eftersom internationella kontakter är vanliga i näringslivet är det också viktigt att du har bra språkkunskaper och kan använda åtminstone engelska och helst ytterligare ett världsspråk yrkesmässigt.

Resor i arbetet kan vara vanligt.

Förvaltningsjurist
Förvaltningsjurister hjälper till med att skriva, granska och tolka avtal och kontrakt. De kan arbeta vid departement, myndigheter och i kommuner. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man arbetar.

Att ge råd är en viktig uppgift. Rådgivare vid förhandlingar ser till att den lagstiftning som finns på området följs. Förvaltningsjuristen ger också råd till privatpersoner och företag som tar kontakt med myndigheten eller kommunen och vill veta hur de ska tolka olika lagar och förordningar, till exempel om livsmedelshantering eller miljöskydd.

I arbetet ingår att utreda och ta fram förslag till beslut i olika juridiska ärenden. Som förvaltningsjurist kan du även företräda arbetsgivaren vid förhandlingar i domstol. Du svarar på remisser där till exempel ett departement eller en myndighet har arbetat fram ett förslag till nya regler och vill ha synpunkter på förslaget.

På en myndighet medverkar förvaltningsjurister i att skriva föreskrifter och allmänna råd utifrån de lagtexter som finns inom de områden som myndigheten har tillsyn över. De jobbar tillsammans med tekniker och administratörer och klär deras rekommendationer i ett juridiskt språk. Arbetar man på en myndighet som har tillsyn inom något område deltar man ofta i tillsynsbesök, skriver rapporter och utreder och upprättar f; departementen kan man medverka i att utarbeta lagförslag.

Som förvaltningsjurist bevakar du ny lagstiftning och informerar om nya lagar och regler. En ny uppgift för många jurister i förvaltningen är att följa med vad som händer i lagstiftningen inom EU.

Inom statliga myndigheter kan du också kallas verksjurist. Inom kommuner kan du till exempel vara kommunjurist, stadsjurist, stadsnotarie, stadsombudsman eller landstingsjurist. Vid länsrätterna finns tjänster som också kan sökas av jurister.

Förbundsjurister i en organisation har liknande uppgifter som förvaltningsjuristen när det gäller att ge råd, delta i förhandlingar, tolka avtal och ge information och utbildning vid kurser och konferenser. De företräder också organisationens medlemmar i tvister. Som förbundsjurist har du ofta resor och oregelbundna arbetstider.

Exempel på andra juristyrken
Polischefen leder verksamheten i ett polisområde. De kan ha titeln polismästare. Det finns också andra polischefsbefattningar till exempel polisintendent och polissekreterare.

Numera finns det inget formellt krav på juridisk examen för högre chefsposter inom polisen.

Miljöjuristen är specialist på de lagar, förordningar, direktiv och avtal som rör miljön. Som miljöjurist kan du arbeta på en myndighet, ett departement, i en kommun eller inom det privata näringslivet. Att ta fram föreskrifter och ger råd och vägledning i hur man ska tolka miljölagar och att arrangera utbildning om miljölagarna ingår i arbetet. Man granskar om teknikers och naturvetares förslag till lösningar på miljöskyddsproblem är riktiga ur juridisk synpunkt. Man bedömer, tillsammans med tekniskt kunniga, vilka konsekvenser nya miljöregler kan få för företagen. Arbetar man på en myndighet kan man också göra tillsynsbesök och skriva rapporter från dessa.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss