logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Kultur/naturgeograf

Geovetare, Kulturgeograf, Naturgeograf

Arbete
Geografer studerar jordytan, hur människan använder den och hur den förändras av samspelet mellan människa, samhälle och naturens egna processer. Som geograf arbetar du ofta med samhällsplanering eller miljövård.

Geografer kan vara specialiserade på kulturgeografi (samhällsgeografi) eller naturgeografi, men också ha en bred utbildning i båda ämnena. Som geograf kan du vara anställd av länsstyrelser, landsting och kommunala förvaltningar, ämbetsverk eller departement som har hand om fysisk planering, markanvändning, transporter och lokalisering. Många geografer arbetar med liknande uppgifter i biståndsarbete. Som geograf kan du även arbeta med försvars- och katastrofplanering eller som lärare eller forskare på universitet. Geografer kan också arbeta i privata företag eller i intresseorganisationer. Här beskrivs främst arbetsuppgifterna för geografer i offentlig tjänst.

Som geograf gör du ofta utredningar, som ligger till grund för politiska beslut. Du presenterar dem i form av rapporter, oftast med kartor och diagram. Du samarbetar med ekonomer, tekniker och andra tjänstemän. Kontakter med allmänheten och företrädare för olika intressen är nödvändiga, till exempel när du ska presentera nya planer. Även om du mest arbetar på kontoret måste du räkna med att resa mycket, ibland även utomlands. Kartor är viktiga hjälpmedel och ofta synliga resultat i ditt arbete som geograf. Kartor görs ofta med hjälp av databaser, där alla data är knutna till vissa lägen på jordytan, så kallade geografiska informationssystem (GIS). Genom att kombinera information ur sådana databaser kan du snabbt producera kartbilder som ger ny kunskap. Du kan till exempel söka samband mellan luftvägsinfektioner och trafikavgaser. Med hjälp av datorer kan du också pröva vilka effekter som olika åtgärder kan ge.

I ett samhälle uppstår lätt motsättningar och konkurrens mellan olika intressen, till exempel mellan industriproduktion och naturvård. Ofta handlar det om hur man ska använda mark och utrymme. Geografen med kulturgeografi som specialitet arbetar med att kartlägga och analysera behov för att sedan samordna intressen och föreslå var man ska placera till exempel bostäder, vägar, industrier, skolor eller idrottsanläggningar. En uppgift kan vara att utreda behovet av vägar och kollektivtrafik i en region, bland annat med tanke på bensinpriser och arbetsmarknadens förändring. Den information som behövs samlar du in på flera sätt; i aktuell facklitteratur eller från databaser, kartor och arkiv. Ibland intervjuar du människor eller genomför enkätundersökningar för att få ett aktuellt material att analysera. Du kan undersöka och försöka lösa intressekonflikter, till exempel mellan myndigheter och hushåll när en ny väg eller järnväg ska byggas.

Som geograf med naturgeografi som specialitet har du kunskap om jordytan med dess mark, växtlighet och vatten men också hur den påverkas, både av naturliga processer och av människan. Du fungerar som expert både när det gäller att använda och att skydda naturresurser och miljö. Det kan vara din uppgift att utreda vilka miljöeffekterna kan bli om en ny väg byggs eller om ett företag ändrar sin produktion, så kallad miljökonsekvensbeskrivning. En annan uppgift är att inventera naturområden, bland annat för att kunna upptäcka om något förändrats mel vegetationen. Du åker då ut och samlar information bland annat om landformer, berggrund, jordarter, vatten, vegetation och djurliv. Ibland använder du dig av flyg- och satellitbilder. Informationen lägger du in på dator och jämför med äldre uppgifter om samma område. En uppgift kan också vara att delta i tillståndsprövning för exempelvis byggen och att följa upp att föreskrifter och lagar följs (tillsyn).

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss