logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Lantmätare

Lantmätare
Exploateringsingenjör, Förrättningslantmätare, Geodet, GIF-systemerare, Ingenjör, Markförhandlare

Arbete
Är du intresserad av teknik och juridik? Har du gått NA-linjen eller annan linje som gör att du kan söka till teknisk högskola? Är du intresserad av människor, lantmätaren har otaliga kontakter med bl.a markägare och är du beredd att ha datorn som ditt viktigaste arbetsredskap? Då kan lantmätare vara yrket för dig.

Som lantmätare har du tekniska, juridiska och ekonomiska arbetsuppgifter. Du kan till exempel arbeta med fastighetsbildning inom lantmäteriet eller i en kommun. Nya fastigheter behöver bildas för bostäder, arbetsplatser och fritidsbebyggelse. All markyta är indelad i fastigheter, en del är tomter med ett eller flera hus, andra kan bestå av skogsmark. Som lantmätare fattar du beslut om hur fastighetsgränser ska dras och hur avstyckningar ska göras. Då gränsen mellan olika fastigheter är oklar är det din uppgift att klarlägga var gränsen går. Du ger råd till markägare, byggföretag, vägverk och kommuner och fungerar ibland som rådgivare vid förhandlingar mellan olika parter.

Inom samhällsplanering arbetar du med översiktlig planering för stadsdelar, kommuner eller hela regioner. Planeringen ska ta hänsyn till sysselsättning, kommunikationer och energiförsörjning. Viktigt i planeringsarbetet är att ta hänsyn till naturresurser och miljöförhållanden. Fältstudier och samråd med berörda parter ger underlag för din planering. Du ska också ta ställning till vilken typ av bebyggelse som passar in i området. De nya databaserade informationssystemen med mark- och fastighetsuppgifter (GIS) är värdefulla hjälpmedel i planeringen.

Som lantmätare kan du ha ansvaret för att leda framställning och uppdatering av kartor. Du planerar flygfotografering och mätningsarbeten. Det blir allt vanligare att de mätningar som ligger till grund för kartor utförs med hjälp av satelliter - GPS-mätning. GPS står för Global Positioning System. Du analyserar och utvärderar flygfoton, satellitbilder och övriga mätdata och gör matematiska beräkningar. Informationen läggs in i en databas. Användaren kan sedan se kartan på en bildskärm. I dag används nästan enbart den här typen av digitala kartor. En vanlig arbetsuppgift för nyutexaminerade lantmätare kan vara att utveckla tekniken för kartproduktion.

Om du är lantmätare med inriktning på fastighetsekonomi arbetar du bland annat med att köpa, sälja och värdera fastigheter. Du förhandlar och upprättar avtal. Värdering av fastigheter sker inte bara vid köp utan även vid belåning och fastighetstaxering.

Lantmätare kan också arbeta med fastighetsförvaltning. Se beskrivningen Fastighetsförvaltare.

Av de omkring 1 500 yrkesverksamma lantmätarna är de flesta anställda i stat och kommun. Men det blir allt vanligare med privata arbetsgivare, till exempel bygg- och konsultföretag, mäklarfirmor och fastighetsbolag.

För lantmätare finns det också möjlighet att arbeta med biståndsverksamhet i utvecklingsländer i till exempel SIDA:s eller FN:s regi. Då handlar det ofta om landsbygdsplanering, fastighetsregistrering eller kartläggning.

En del lantmätare fortsätter med forskning eller undervisning inom högskolan.

Lantmätare är egentligen en utbildningstitel som är gemensam för dem som avlagt civilingenjörsutbildning med inriktningen lantmäteri. Se närmare under Utbildning.

Som geodet utför du mätningar på jordytan för att bestämma jordens storlek och form. Du utför fältmätningar med hjälp av avancerad mätteknisk utrustning och satellitteknik. Du mäter vinklar, avstånd och höjd över havet för att beskriva det inbördes läget mellan olika punkter i landskapet och bearbetar sedan de data du samlat in med matematiska beräkningar. Du kan också arbeta med utveckling av geodetiska mätmetoder.

Vad ska man läsa:

Naturvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss